سینرژی روشی را ابداع نموده که شما بدون مراجعه به کلینیک سنجش شنوایی و تجهیزات پیشرفته، بتوانید شنوایی خود و اطرافیانتان را پیشگویی کنید. برای این منظور یک پرسشنامه ترتسیب داده شد تا با پاسخ به آنها، بتوانیم به قضاوت در مورد شنوایی اقدام کنیم.

سوالات زیر را بدقت بخوانید. پاسخ این سوالات بلی و خیر است که هر کدام امتیازی دارد. امتیازات خود را یادداشت نمایید و در انتها با هم جمع کنید. نتیجه حاصل وضعیت شنوایی شما را نشان می دهد. مثلا: 1+1+2+1+2=7 امتیاز


امتیاز 30 الی 36

اگر به سوالات درست پاسخ داده اید، شنوایی شما عالی است.

امتیاز 23 الی 29

شنوایی شما نیاز به بررسی سالیانه توسط شنوایی شناس دارد.

امتیاز 16 الی 22

شنوایی شما ضعیف است و حتما به شنوایی شناس مراجعه نمایید.

0
0
0
0

نوار گوش چیست؟

نوار گوش یا اودیوگرام، نموداری است که وضعیت شنوایی ما در فرکانسهای مختلف در شدتهای متنوع، روی آن نمایش داده شده است.

سنجش شنوایی چیست؟

تستی که توسط کارشناس شنوایی شناسی برای ارزیابی شنوایی و نحوه عملکرد ارگان شنوایی انجام می شود. این اقدام شامل آزمونهای متنوع و پیچیده است.

حلزون چیست؟

بخشی از دستگاه شنوایی است که مسوول بیشتر کم شنوایی های ما ضعف این ارگان است.

ادیومتری چیست؟

تست ارزیابی وضعیت شنوایی توسط دستگاه ادیومتر در اتاقک اکوستیک توسط شنوایی شناس انجام می شود.

شنیده اید…

نمک،موز،قهوه،مشروبات الکلی،دخانیات و مخدر،جنب و جوشهای شدید جزو منعهای افراد دارای سرگیجه می باشند. آزمونهای تعادل نوین اورال به تشخیص نوع سرگیجه افراد کمک می کند و مانورهای پیشرفته تعادلی به درمان این سرگیجه های خاص می انجامد.

اطلاع دارید…

برای بهتر شنیدن افراد 55 ساله به بالا، شنوک وسیله ای مفید و کارآ می باشد. این وسیله محبوب کمک می کند تا صدا در محیط پر سر و صدا شفافتر شود و درک ما از گفتار و تکلمهای آرام افزایش یابد. شنوک توسط کارشناسان اورال و برای هر نفر بصورت اختصاصی تجویز و تنظیم می گردد.

می دانستید…

نوزادان و کودکان زیر 6 سال، بصورت دوره ای و سالی یکبار نیاز به ارزیابی شنوایی و گفتاری دارند. زمان طلایی تشخیص و رسیدگی به قدرت شنیدن و تکلم تا سن 6 سالگی است و از این به بعد موفقیت کاهش و هزینه ها افزایش می یابد.

اورال، مرجع پیشرفته موضوعات شنوایی و درکی

برای تعیین نوبت ملاقات با متخصصین ما همین اکنون تصمیم بگیرید. زمان عامل مهمی برای درمان شما است. زود و بموقع اقدام کنید تا دست ما برای درمان شما باز باشد.
88543605 – 86030038 – 88170349
مدیریت: 22212127
اورال

به سایت اورال چه نمره ای می دهید؟

نظرتان راجع به سایت اورال را بنویسید